Integritetspolicy

Cappy behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Integritetspolicy för Cappy

Cappy AB, org. nr. 559267–1357, Kungsgatan 20, 411 19 Göteborg (”Cappy”) behandlar
personuppuppgifter vid tillhandahållandet av Cappys app, där du som anställd kan få tillgång till
information om arbetad tid samt möjlighet att ta ut del av din intjänade lön och annan ersättning i
förtid.

När vi i denna policy använder benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” avses Cappy. När vi
använder benämningarna ”du, din och dina” avses du som använder appen och vars
personuppgifter kommer att behandlas av Cappy.

I vissa fall är Cappy personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och i vissa
fall personuppgiftsbiträde åt din arbetsgivare. I avsnitt 1 nedan utvecklas vem som ansvarar för
vilken behandling. Cappy behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive
EU:s allmänna dataskyddsförordning. Vi vill att du som användare ska känna dig trygg med vår
behandling av dina personuppgifter och vi ber dig därför att ta del av denna integritetspolicy som
redogör för hur vi behandlar dina personuppgifter samt de rättigheter som du har enligt lag. Du är
alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor angående vår behandling av dina
personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter under avsnitt 4 nedan.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi, varför, på vilken laglig grund och hur länge behandlar vi dem?

Cappys behandling som personuppgiftsansvarig

För att kunna tillhandahålla appen behöver vi behandla personuppgifter om dig som användare. I
sammanställningen nedan finner du information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig,
varför vi behandlar dem, vilken laglig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behandlar dina
personuppgifter för respektive ändamål. Cappy är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som
framgår av tabellen nedan.

I de fall vi inte får nedan angivna personuppgifter direkt från dig får vi tillgång till dem från din
arbetsgivare.

Varför behandlar vi dina personuppgifter? (Ändamål) Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig? Vad är vår lagliga grund för behandlingen? Hur länge sparar vi uppgifterna?
För att kunna hantera vår relation med dig, såsom att administrera ditt användarkonto och hantera transaktioner mellan dig och Cappy
Namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, arbetsgivare, antal uttag av intjänad lön per löneperiod, historisk information om arbetad tid samt utbetalningar av lön och annan ersättning
Fullgörande av avtal
Så länge som du har ett användarkonto hos oss
Visa löpande information om arbetad tid, avvikelser och frånvaro samt intjänad och förväntad lön och andra tillgängliga ersättningar och utbetalningar (t.ex. bonus eller utlägg)
Arbetade timmar per löneperiod, avvikelser och frånvaro, intjänad lön och andra tillgängliga ersättningar och utbetalningar (t.ex. bonus eller utlägg), gjorda uttag, ordinarie lön
Samtycke
Så länge som du har ett användarkonto hos oss eller tills du återtar ditt samtycke
För att kunna skicka marknadsföring och sköta kommunikationen med dig
Namn, e-postadress, arbetsgivare
Intresseavvägning – kunna marknadsföra och informera om våra nuvarande och framtida produkter och tjänster
Så länge som du har ett användarkonto hos oss samt ett år därefter
För bokföringsändamål
Namn, personnummer, telefonnummer, arbetsgivare, uppgifter om transaktioner mellan dig och Cappy
Fullgörande av rättslig skyldighet
7 år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades
För att Cappys kreditgivare (tredje part) ska kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk
Personnummer, belopp, datum för uttag, datum för återbetalning (ordinarie löneutbetalningsdag)
Intresseavvägning – för att tredje part ska kunna tillvarata sina intressen vid eventuella rättsliga anspråk mot arbetsgivare om inte Cappy själv kan göra det
Så länge som du har ett användarkonto hos oss
För att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk
Samtliga personuppgifter ovan
Intresseavvägning – kunna tillvarata våra intressen vid eventuella rättsliga anspråk
I enlighet med den längsta gallringstid som gäller för övriga ändamål ovan, såvida det inte föreligger risk för en eventuell tvist då uppgifterna behandlas fram till dess att de inte längre behövs för att säkerställa våra rättigheter eller till dess att tvisten har avgjorts

Cappys behandling som personuppgiftsbiträde

Genom Cappys app kan du göra uttag av intjänad lön och annan ersättning i förtid. Cappy hanterar
utbetalning av intjänad lön och annan ersättning i förtid, och genomför utbetalning av lön på
ordinarie löneutbetalningsdag samt andra utbetalningar till dig för din arbetsgivares räkning. Det
innebär att Cappy är personuppgiftsbiträde till din arbetsgivare för hanteringen av dina
personuppgifter för dessa ändamål. Det är alltid din arbetsgivares ansvar att betala ut lönen till dig.

När Cappy är personuppgiftsbiträde åt din arbetsgivare för ovan ändamål behandlar Cappy
personuppgifter såsom personnummer, telefonnummer, arbetsgivare, arbetade timmar per
löneperiod, intjänad lön, gjorda uttag, ordinarie lön samt bankuppgifter. Personuppgifterna
behandlas under den tid som du har ett användarkonto i appen, alternativt så länge din arbetsgivare
än ansluten till appen, såvida inte arbetsgivaren ger annan instruktion till Cappy.

2. Till vem lämnar vi vidare uppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Som exempel på tredje
parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas externa rådgivare såsom revisorer eller
andra konsulter för hantering av redovisningsmässiga och andra frågor i vår verksamhet. Dessa
aktörer är självständigt ansvariga för sin hantering av dina personuppgifter.

För att kunna tillhandahålla appen och tjänsten delar Cappy uppgifter om dina uttag av intjänad lön
eller annan ersättning i förtid med Cappys kreditgivare. Uppgifterna delas endast för att Cappys
kreditgivare ska kunna göra gällande sin fordran på lönebeloppet gentemot din arbetsgivare, om
Cappy av någon anledning inte kan göra det själv. Uppgifterna delas bara om du gör ett uttag av lön
eller annan ersättning i förtid.

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer som
behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra
personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Cappy tillhandahåller appen genom plattformen Microsoft Azure. Dina personuppgifter lagras inom
EU. Microsoft Azure kan dock komma att överföra och behandla dina personuppgifter både inom
såväl som utanför EU/EES, exempelvis i USA. För att säkerställa att dina uppgifter skyddas på
motsvarande sätt som om de hade stannat inom EU/EES, ingår Microsoft Azure avtal med
mottagarna av personuppgifter baserat på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

3. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s allmänna
dataskyddsförordning). Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om
du begär utdrag ofta och med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till
mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

Din rätt till information och tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi
behandlar om dig och att få en kopia på dina uppgifter.

Din rätt till rättelse och radering
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller
kompletterar sådana personuppgifter. Vissa personuppgifter har du möjlighet att rätta på egen hand direkt i appen.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges
EU:s allmänna dataskyddsförordning). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa
omständigheter, kommer vi att radera dina uppgifter.

Din rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss att behandla
personuppgifter. Det kommer inte att påverka lagligheten av behandlingen som vi gjorde fram till att du återkallade samtycket.

Din rätt att invända
Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på våra
berättigade intressen. Vi får då inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa
tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och
friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Din rätt att kräva begränsning
Under vissa förutsättningar som närmare anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning, har du rätt
att kräva att behandlingen begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter, med
undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller
försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter
eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

Din rätt till dataportabilitet
Du kan ha rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat,
allmänt använt och maskinläsbart format och för att överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

Din rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra
kontaktuppgifter i punkt 4. Du har även rätt att ge in ett klagomål till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

4. Kontakta Cappy

Du kan kontakta oss på följande sätt:

– via e-post: dataskydd@cappy.se

5. Ändringar

Cappy förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna integritetspolicy. Vid materiella
förändringar av integritetspolicyn, eller om befintliga personuppgifter ska behandlas på annat sätt
än vad som anges i integritetspolicyn, kommer Cappy att informera om sådana förändringar på
lämpligt sätt.

Version 1.2, 2022-05-31