Användarvillkor

Följande villkor gäller mellan oss och dig när du använder Cappys app.

Användarvillkor för Cappy

Version 1.3, gäller från 2024-03-19.

Dessa användarvillkor gäller för nya Användare fr.o.m. 2023-03-19 och tillämpas för befintliga Användare fr.o.m. 2024-05-19 eller tidigare enligt godkännande av villkoren i Appen.

Om du vill se tidigare version av dessa användarvillkor, klicka här.

Allmänt

Dessa användarvillkor (”Villkor(en)”) gäller för de produkter, funktioner och tjänster (”Cappy”) som tillhandahålls av Cappy AB, org. nr. 559267-1357, (”Leverantören”) via Leverantörens mobilapplikation (”App(en)”). Appen kan utöver Leverantörens mobilapplikation även innefatta Leverantörens övriga tjänster, webbplats, eller andra tekniska medel via vilka Leverantören från tid till annan tillgängliggör Cappy åt Användaren och som Användaren väljer att använda för att få tillgång till Cappy.

Arbetsgivare som är anslutna till Cappy utgör ”Arbetsgivare” och personer som vid var tid använder Appen och från tid till annan kan vara anställda hos Arbetsgivare utgör ”Användare” enligt dessa Villkor. När Användaren registrerar ett användarkonto hos Cappy förbinder sig Användaren att använda Cappy i enlighet med dessa Villkor.

Leverantören och Användaren är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”.

Leverantören står under Finansinspektionens tillsyn, med tillsyns-id 62339. Cappy innefattar en tillståndspliktig betaltjänst (”Betaltjänsten”) enligt Lag (2010:751) om betaltjänster.

1. Användning av Cappy

Användaren ska vid tiden för registrering av användarkonto ha fyllt sexton (16) år.

Så länge Användaren har ett registrerat användarkonto erhåller Användaren en icke-exklusiv, icke överlåtbar och icke-underlicensierbar rätt att använda Cappy. Användaren kan när som helst avregistrera sig från Cappy varpå Villkoren upphör att gälla.

Användaren ansvarar för den information som lämnas vid användande av Cappy. Användaren ansvarar för att informationen är korrekt och för att Användaren har rätt att lämna informationen. Leverantören ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten i den information som Användaren lämnar i Cappy. Användaren får inte använda Cappy på sådant sätt att Leverantören eller annan drabbas av skada.

Användaren är medveten om att information, tips och rekommendationer som tillhandahålls via Cappy bygger på generell information från externa källor som Skatteverket, Konsumentverket och Kronofogden, samt information från Arbetsgivare och information som Användaren själv matat in och är inte att likställas med ekonomisk rådgivning.

Användaren har att själv tillhandahålla all telefon-, data-, hårdvaru-, mjukvaru- och annan utrustning nödvändig för att Användaren ska få tillgång till Cappy och svarar själv för samtliga kostnader för detta, inklusive trafikkostnader för mobiltelefoni och datatrafik. Användaren bekräftar sig vara medveten om att Cappys funktionalitet kan påverkas av förändringar i operativsystemet i Användarens enhet. Det är Användarens ansvar att kontinuerligt installera uppdateringar av Cappy för att säkerställa att den fungerar på bästa möjliga sätt.

Användaren åtar sig att inte använda eller tillåta användning av Cappy på ett sätt som leder till hot eller trakasserier av andra personer eller som annars strider mot lag.

Användaren får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Leverantören använder för att skydda Cappy.

Leverantören har rätt att när som helst stänga av Användaren från Cappy om Cappy används i strid med dessa Villkor eller om det annars är nödvändigt.

2. Användning av betaltjänsten

Betaltjänsten möjliggör för Användaren att få tillgång till information om arbetstid samt tillgång till del av sin intjänade lön och annan ersättning innan ordinarie löneutbetalning. En förutsättning för att Användaren ska kunna nyttja Betaltjänsten är att Användaren är anställd hos en till Betaltjänsten ansluten Arbetsgivare. Det är Arbetsgivaren som bestämmer vilka av dess anställda som ska ha rätt att använda Betaltjänsten, och Leverantören tar inget ansvar för eventuella begränsningar till följd härav i möjligheterna att registrera sig som Användare.

Användaren är medveten om att Arbetsgivaren ansvarar för utbetalning av lön och annan ersättning som sker med stöd av Betaltjänsten och accepterar att Betaltjänsten inte på något sätt innebär att Leverantören tar över Användarens Arbetsgivares arbetsgivaransvar eller skyldighet att betala lön eller annan ersättning till Användaren för utfört arbete.

3. Leverantörens åtaganden

Leverantören ska tillhandahålla Cappy på ett fackmannamässigt sätt.
Leverantören får anlita underleverantör för tillhandahållandet av Cappy. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete som om arbetet utförts av Leverantören själv.

4. Uttag av intjänade lön

Användaren kan ta ut intjänad lön och andra ersättningar genom Betaltjänsten. Användaren kan endast göra uttag motsvarande del av sådan lön eller annan ersättning som vid var tid är intjänad hos Arbetsgivaren vid tidpunkten för uttaget.

Leverantören har rätt att, utefter Arbetsgivarens instruktioner, införa ytterligare begränsningar vad gäller de belopp som Användaren kan ta ut i förhållande till sin intjänade lön.

5. Utbetalning av intjänad lön

I samband med att Användaren skapar ett användarkonto i Cappy åtar sig Användaren att registrera sitt Swish-anslutna telefonnummer, genom vilket Leverantören kan göra utbetalningar till Användaren. Utbetalning av intjänad lön och andra ersättningar sker av Leverantören, på uppdrag av Användarens Arbetsgivare, till Användaren via Swish. För att Tjänsten ska fungera är det därför nödvändigt att Användaren registrerar ett telefonnummer som är kopplat till Swish. Användaren ansvarar för att telefonnumret som Användaren registrerar, samt för att bankkontot som Användarens Swish är kopplat till, är korrekt och för att det tillhör Användaren. Om Leverantören gör en utbetalning till någon annan än Användaren på grund av att Användaren har registrerat ett felaktigt telefonnummer, eller för att bankkontot som Swish är kopplat till tillhör någon annan än Användaren, ska Användaren hålla Leverantören skadeslös.

Användaren är medveten om att Användarens ordinarie lön betalas ut av Arbetsgivaren på ordinarie löneutbetalningsdag via ett bankkonto som administreras av Leverantören. Användaren godkänner att Leverantörens administration av ordinarie löneutbetalning för Arbetsgivarens räkning sker med avräkning för uttag av intjänad lön som Användaren har gjort före ordinarie löneutbetalningsdag.

6. Support

Om Användaren behöver support kring Cappy kan Användaren i första hand vända sig till Leverantörens självhjälpsportal som finns tillgänglig på svenska eller engelska genom Cappy. Om Användaren därigenom inte får svar på sin fråga, kan Användaren vända sig till sin Arbetsgivare för support. 

7. Ändring av Cappy

Leverantören får utan föregående underrättelse till Användaren företa ändringar i Cappy eller hur Cappy tillhandahålls.

Leverantören har rätt att införa uppdateringar eller nya versioner av Cappy inom ramen för sitt underhåll, och i den utsträckning Leverantören finner detta lämpligt för Cappy. Leverantören får, även om det skulle medföra olägenhet för Användaren, införa uppdateringar i Cappy för att skydda Cappy och av andra säkerhetsmässiga skäl. 

8. Personuppgifter

Leverantören är personuppgiftsbiträde i förhållande till Användarens Arbetsgivare för personuppgifter som Leverantören behandlar för att kunna möjliggöra registrering i Betaltjänsten, administrera uttag av intjänad lön innan ordinarie löneutbetalning, samt för personuppgifter som Leverantören behandlar för att administrera ordinarie löneutbetalningar genom Betaltjänsten. 

Leverantören är personuppgiftsansvarig för övrig behandling av Användarens personuppgifter som sker i Cappy.

Användaren får information om hur Leverantören behandlar personuppgifter genom Leverantörens vid var tid gällande integritetspolicy som tillhandahålls i samband med registrering av användarkontot. Leverantörens vid var tid gällande integritetspolicy är även tillgänglig via Cappy samt på Leverantörens webbplats.

9. Ersättning och betalning

Leverantören har rätt till ersättning i form av en administrativ avgift per uttag av intjänad lön genom Betaltjänsten. Avgiften framgår i Betaltjänsten och är angiven inklusive moms. Användaren är medveten om och accepterar att avgiften regleras på lönedagen i samband med ordinarie löneutbetalning.

10. Immateriella rättigheter

Leverantören och/eller Leverantörens licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Cappy samt däri ingående programvaror.

11. Leveransavtalets upphörande

Användarens tillgång till Betaltjänsten är beroende av leveransavtalet mellan Leverantören och Användarens Arbetsgivare (”Leveransavtalet”). Om Leveransavtalet upphör att gälla, eller om Användarens Arbetsgivare inte fullgör sina skyldigheter enligt Leveransavtalet, har Användaren inte längre rätt att få tillgång till eller använda Betaltjänsten.

12. Sekretess

Leverantören åtar sig att hantera Användarens personuppgifter och annan information som Leverantören behandlar om Användaren konfidentiellt och att inte röja sådana personuppgifter och annan information för annan tredje man än Användarens Arbetsgivare, om inte annat följer av lag, annan föreskrift eller myndighetsbeslut. Leverantören är inte skyldig att hålla Användarens information konfidentiell om det är nödvändigt för att Leverantören ska kunna försvara sig mot klagomål, klander eller rättsliga anspråk som riktas mot Leverantören eller för att uppfylla skyldigheter enligt lag. 

13. Fel i Cappy

Leverantören lämnar inga garantier avseende Cappys tillgänglighet. Leverantören har rätt att avhjälpa eventuella fel i Cappy inom ramen för sitt underhåll alternativt genom att tillhandahålla en ny version av Cappy.

14. Ansvarsbegränsning

Leverantören ansvarar inte för skada som kan drabba Användaren eller tredje man och som orsakas av i) Användarens användning av Cappy i strid med dessa Villkor, ii) virus, annan skadlig programvara eller felaktigheter i teknologin, eller iii) förlust av data eller datasekretess i samband med överföring av information via mobilt eller fast nätverk vid användandet av Cappy.

Användaren är införstådd med att en förutsättning för Betaltjänsten är att Leverantören kan förlita sig på att uppgifterna i Användarens Arbetsgivares lönehanteringssystem och andra system är korrekta. Leverantören ansvarar inte för skada som beror på att Leverantören har erhållit felaktiga uppgifter från Användarens Arbetsgivares system.

Användaren är vidare införstådd med att det är Användarens Arbetsgivare som ansvarar för att tillgängliggöra Användarens lön för utbetalning av Leverantören, på Arbetsgivarens uppdrag, via Betaltjänsten till Användaren. Leverantören ansvarar inte för fel eller skada som beror på att Användarens Arbetsgivare inte fullgjort sina skyldigheter i detta avseende.  

15. Ångerrätt

Användaren har rätt att frånträda avtalet om nyttjanderätt till Cappy baserat på dessa Villkor (ångerrätt), genom att meddela Leverantören om det inom 14 dagar från registreringen av användarkontot (ångerfrist). Användaren har dock ingen ångerrätt avseende gjorda uttag av intjänad lön före ordinarie löneutbetalningsdag. Om Användaren utnyttjar sin ångerrätt kommer Användaren därför att få betala ersättning till Leverantören för gjorda uttag av intjänad lön under ångerfristen.

16. Ändring av villkoren

Dessa villkor gäller tills vidare. Leverantören har rätt att ändra dessa Villkor utan föregående meddelande och med omedelbar verkan när det föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut, är nödvändigt för driften av Cappy, eller är till din fördel.

I annat fall då ändringarna är av materiell betydelse för Användaren görs ändringarna med två månaders varsel innan ändringen träder i kraft. Meddelande om ändringar i dessa Villkor kommer att göras genom Appen eller via email och vid behov måste Användaren godkänna de ändrade Villkoren via Appen för att få tillgång till uppdateringar av Cappy som kräver detta.

Om Användaren inte godkänner ändringen av Villkoren har Användaren möjlighet att avsluta sitt användarkonto genom Leverantörens självhjälpsportal. Om Användaren fortsätter att använda Cappy efter att ändringen av Villkoren har trätt i kraft ska Användaren vara bunden av ändringen.

17. Övrigt

Användaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor, eller sitt användarkonto, utan Leverantörens skriftliga medgivande.

18. Tvister

Svensk materiell rätt ska gälla för dessa Villkor.

Användaren har alltid rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få en eventuell tvist prövad. Allmänna Reklamationsnämndens beslut är dock inte bindande utan utgör endast rekommendationer. Mer information om Allmänna Reklamationsnämnden samt kontaktuppgifter finns på www.arn.se. Användaren kan även vända sig till EU:s onlineplattform för hjälp med att lösa eventuella tvister. EU:s onlineplattform nås via följande länk: http://ec.europa.eu/odr.

Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.