Effekter och värde av flexibel lön på den svenska marknaden

|

|

8

minuters läsning

Dela den här artikeln

|

8

minuters läsning

Flexibel lön förbättrar ekonomin för 72% av användarna och gör 46% av medarbetare mer motiverade på arbetet. Läs hela rapporten och se hur anställda använder flexibel lön och hur det påverkar deras finansiella hälsa, livskvalitet och motivation till arbetet.

Förutsättningar och behov i samhället

För att skapa effekter och värde med flexibel lön behöver vi förstå att vi har rätt förutsättningar och att det finns ett behov.

I dagens samhälle är vi vana att allt vi behöver är tillgängligt när vi behöver det, ofta via appar i telefonen. Oavsett om vi vill lyssna på musik, se en film, beställa mat eller hitta transporter så kan vi göra det när vi vill och var vi vill. Vi lever on-demand.

När vi sedan går till arbetet, jobbar, och ska få vår lön inser vi snabbt att utvecklingen inte har hängt med. Många anställda i Sverige har dessutom släpande lön månaden efter arbetsdagen och kan få vänta upp till 55 dagar på sin lön. När våra intjänade pengar inte är tillgängliga så använder vi istället olika former av lån och krediter för att hantera vår ekonomi. Ekonomisk ohälsa ökar bland arbetstagare och över 50% av anställda lider av ekonomisk stress som påverkar arbetet negativt.

Samtidigt är det många som vill använda sina intjänade pengar och frågar sina arbetsgivare om förskott. Men det är få arbetsgivare som erbjuder förskott på grund av att den stora belastningen på likviditeten och löneadministrationen.

Om anställda vill arbeta extra för att med egna pengar klara av sina utgifter under en månad så går inte det då lönen ofta kommer minst en månad senare.

Medarbetare saknar idag möjligheten att påverka sin ekonomi och sina inkomster på ett flexibelt sätt. Det är en av anledningarna till att 79% av svenska medarbetare saknar engagemang på arbetet. Det är också en stor anledning till att många arbetsgivare har svårt att motivera anställda till arbete. Exempelvis på obekväma arbetstider, eller när det uppstår arbetstoppar och behov att täcka upp för frånvaro med kort varsel.

Metod för att mäta effekter och värde

Den här rapporten undersöker de effekter och det värde som flexibel lön skapar för svenska anställda. Flexibel lön, ibland även kallat lön on-demand eller earned wage access (EWA), är en tjänst som ger medarbetare löpande koll på hur mycket de arbetat och tjänat, samt möjlighet att när som helst mellan lönedagarna själva ta ut en del av sin intjänade lön istället för att vara låsta till de traditionella lönedagarna.

Flexibel lön tillsammans med andra verktyg för finansiell hälsa från Cappy är designade för att ge medarbetarna större kontroll över sina pengar och en ökad ekonomisk trygghet samtidigt som det skapar motivation och engagemang på arbetet.

Rapporten bygger till största del på:

  • Upplevda effekter och attityder, insamlade genom enkätundersökningar med ca 2 000 Cappy-användare
  • Användningsdata, baserat på ett stickprov av ca 50 000 inloggningar och 5 000 transaktioner i Cappys app

Data är insamlade mellan april 2023 och mars 2024, med syfte att kunna analysera hur Cappys tjänster för flexibel lön och en smartare privatekonomi används av svenska arbetare, och vilka effekter de har för användarna på ekonomin och arbetsmotivationen.

Med detta underlag ges grundläggande förståelse för vad flexibel lön innebär i realiteten för de som använder tjänsten. Det skapar klarhet i många frågor som kan komma i samband med en övergång till mer flexibla löneutbetalningar. Rapporten ger oss många värdefulla insikter och visar på mycket lovande resultat.

Användningen av flexibel lön

För att förstå effekterna och värdet av att ta bort väntan på lönen och gå ifrån de traditionella låsta löneperioderna behöver vi besvara ett antal grundläggande frågeställningar kring hur användare interagerar med tillgången till flexibel lön.

Data för den här rapporten pekar på att Cappy används av alla åldrar, med en spridning mellan 16 och 75 år bland de som använder appen regelbundet. Det finns en viss överrepresentation av män hos användarna (67 %), vilket naturligt kommer från att många av de verksamheter som har varit tidiga med att erbjuda flexibel lön i Sverige är inom branscher som generellt sätt attraherar färre kvinnor, exempelvis inom transport och logistik samt lager och magasinering.

Cappys tjänst för flexibel lön ger vanligtvis användarna obegränsad tillgång till inloggningar för att få koll på arbete och lön och följa sin lön när den växer, och obegränsat antal uttag av ut 50 % av den intjänade lönen upp till 20 000 kr netto före ordinarie lönedag. Användarna kan göra uttag när som helst mellan lönedagar och utbetalningar sker direkt på några sekunder. Uttagen är vanligtvis förknippade med en liten avgift för användaren.

Hur ofta används appen per månad?

Det är viktigt att lyfta fram att Cappys app används till mycket mer än att göra uttag av intjänad lön. Den här rapporten går inte in i detalj på användningen av övriga tjänster för finansiell hälsa och ekonomisk trygghet i appen, men en majoritet (57 %) använder appen regelbundet varje månad utan att göra uttag men för att få koll på hur mycket de tjänat och för att kunna planera arbete och inkomster bättre. I genomsnitt gör Cappy-användaren 11 inloggningar i appen varje månad.

Hur många uttag gör användare per månad?

Antalet uttag är vanligtvis obegränsat i tjänsten, och i genomsnitt så väljer 30% av användarna att göra 1 – 3 uttag per månad, medan 6% gör sju uttag eller fler per månad. Det sammanlagda genomsnittet för alla användare är 3 uttag per månad.

Återigen är det viktigt att notera att 57% väljer att inte göra några uttag alls utan ser andra värden med den information och hjälp som appen ger dem kring sitt arbete, lön och privatekonomi.

De allra flesta användarna visar på mycket sunda beteenden och ett ansvarstagande kring sin ekonomi med tillgången till flexibel lön. Det finns även säkerhetskontroller inbyggda i tjänsten där användare får tips och coachning kring sina uttag och möjligheten att själva begränsa sina uttag. Arbetsgivare kan också vid behov konfigurera tjänsten med olika begränsningar för användargrupper eller individer.

Hur stora belopp tar användare ut?

Uttagsfunktionen ger vanligtvis tillgång till 50% av intjänad lön vid varje givet tillfälle. Det tillgängliga beloppet för uttag ökar för varje nytt arbetspass eller arbetsdag som godkänns, och minskar för varje uttag av intjänad lön som görs.

I genomsnitt så tar användarna ut 1 004 kr per uttag. Eftersom den tillgängliga lönen växer för varje arbetstillfälle och minskar för varje uttag så påverkas det genomsnittliga beloppet av tidpunkten för uttaget och eventuella tidigare gjorda uttag mot samma lönedag.

Om man gör uttag tidigt under intjänandeperioden har man mindre del av lönen tillgänglig. På samma sätt om man gör ett uttag av ett stort belopp så har man därefter en mindre del av lönen tillgänglig. Dessa förutsättningar gör att det naturligt blir en högre koncentration av lägre uttagsbelopp där 46% av uttagen är mellan 0 – 500 kr.

Ett annat sätt att analysera hur mycket lön som användarna tar ut är att se hur stor andel i procent av tillgänglig lön för en lönedag som man väljer att ta ut före ordinarie lönedag.

I genomsnitt så tar användarna ut 17% av sin lön i förtid (40% om man bortser från de som varje månad inte gör uttag). Bland de som gör uttag är det en majoritet som tar ut 30 – 50% av sin lön före lönedagen, Det visar på behovet att få sin lön löpande under månaden, men kan också delvis förklaras med att en del av användarna är behovsanställda med sidoinkomst varför lönen via Cappy naturligt är lägre och uttagen en större andel av den tillgängliga lönen.

Effekter och värde av flexibel lön

För att förstå och analysera effekterna och värdet som flexibel lön skapar behöver vi också prata med användarna. Genom strukturerade dialoger och enkätundersökningar bygger vi en bredare förståelse för hur den ekonomiska situationen för användarna har förändrats, samt hur deras motivation till arbetet påverkas, av tillgången till flexibel lön.

Hur kategoriserar användarna sina uttag?

En grundläggande aspekt är att förstå hur användarna själva kategoriserar sina uttag. Det ger oss en överblick över de situationer där flexibel lön gör skillnad, och hjälper oss att analysera hur användarna ser på sin inkomst, sin ekonomi och sitt behov av pengar mellan ordinarie lönedagar.

”Hem och hushåll” och ”Mat och livsmedel” står tillsammans för 55% av alla uttag som kategoriserats av användarna på något sätt, medan ”Shopping och nöje” står för endast 9%.

Det är också värt att lyfta fram att 12% av uttagen har använts till ”Oförutsedda utgifter eller nödsituationer”, vilket kan vara avgörande för att med egna medel ha en motståndskraft mot ekonomisk stress och ohälsa som kommer av trängda ekonomiska situationer.

Hur förändrar flexibel lön behovet av att låna pengar?

Med tillgång till flexibel lön och ett ansvarsfullt användande av sina intjänade pengar finns alla förutsättningar för att minska användandet av olika lån och krediter för att klara sin ekonomi.

Det är viktigt att poängtera att flexibel lön inte är en annan form av lån och krediter, eller ett förskott på framtida arbete, utan uttagen hela tiden bygger på intjänad lön med minimal risk för både anställda och arbetsgivare. Det tas därför ingen kreditupplysning och det utgår ingen ränta när man tar ut av sin lön i förtid.

Med flexibel lön har 17% av användarna minskat behovet av att låna från familj och vänner, och 14% har minskat användandet av krediter, snabblån och konsumentlån.

Det är något blygsamma siffor, men samtidigt naturligt att långt ifrån alla användare hade ett faktiskt behov av lån och krediter före de fick tillgång till flexibel lön, varför dessa siffror procentuellt minskat behovet till en ännu större andel. Detta får undersökas vidare i framtida studier.

Hur förändrar flexibel lön användarnas ekonomiska situation?

Den övergripande ekonomiska verkligheten styr många faktorer i våra liv. Att känna att man har koll på sin ekonomi och möjligheten att påverka den på både kort och lång sikt är grundläggande för en god finansiell hälsa.

Förståelsen för de upplevda effekterna av flexibel lön på användarnas vardag är därför centrala för att få en känsla för värdet tjänsten skapar för människors livssituation.

Nästan tre av fyra (72%) användare upplever att de har en bättre ekonomisk situation i vardagen med flexibel lön. 53% känner att de har bättre koll på sin lön och sin ekonomi, och 40% tycker att det är enklare att planera sin ekonomi. Det är också 31% som känner sig mindre stressade över sin ekonomi med flexibel tillgång till lön genom Cappy.

Dessa insikter om de starka positiva effekterna av flexibel lön är otroligt viktiga för vår fortsatta mission för ökad finansiell flexibilitet och ekonomisk trygghet för alla medarbetare på alla arbetsplatser. Framtida studier får även bredare undersöka användningen av de övriga verktygen för en smartare privatekonomi som erbjuds i Cappy-appen.

Hur förändrar flexibel lön användarnas motivation till arbetet?

Utöver effekter på användarnas finansiella hälsa och privatekonomi är det också viktigt att flexibel lön förstärker rätt drivkrafter på arbetsplatsen. Med ett erbjudande om flexibel lön kan man inte bara skapa flexibilitet i var och när man arbetar, utan även hur och när man får betalt för arbetet.

För arbetsgivare är det viktigt att kunna skapa engagemang och motivera medarbetare för att få en mer produktiv verksamhet och en effektiv bemanning. Något som varit svårt att göra med utgångspunkt i lönen när utbetalningen varit låst till de traditionella lönedagarna, och ofta sker månaden efter man utfört arbetet. Att erbjuda mer lön är sällan ett alternativ då kostnaderna är för stora eller lönerna ofta är avtalsförhandlade.

Med flexibel lön kan man istället för mer lön erbjuda snabbare lön, men blir medarbetare mer motiverade med flexibel lön och möjligheten att få ersättning direkt efter utfört arbete?

Resultaten är överväldigande. Nästan hälften (46%) av användarna känner sig mer motiverade att jobba fler pass och timmar sedan de fick tillgång till flexibel lön. 40% ställer mer gärna upp på extrapass och pass med kort varsel, och 38% säger sig få en motivationshöjning för att arbeta passen i sitt grundschema.

Hur förändrar flexibel lön användarnas engagemang till sin arbetsgivare?

De mer långsiktiga effekterna av en starkare koppling mellan arbete och belöning kommer när det även skapas en starkare koppling mellan arbetsgivare och medarbetare.

Med flexibel lön ges medarbetare möjligheten att själva få koll på sin lön och kunna påverka hur och när de får betalt, och därigenom skapa sig en tryggare livssituation. Vi vill därför veta mer om hur flexibel lön uppskattas som en förmån, och om medarbetarna känner mer för sin arbetsgivare sedan de erbjuder flexibel lön.

28% av användarna säger sig föredra en arbetsgivare som erbjuder flexibel lön nästa gång de byter jobb, vilket visar att detta är en förmån som man gärna vill fortsätta få tillgång till i framtiden. Det är också fler än en femtedel (21%) av anställda som kommer att stanna kvar längre hos sin nuvarande arbetsgivare just med anledning av att de erbjuder flexibel lön. Nästan lika många (18%) känner ett större engagemang för sin arbetsgivare och sitt jobb med tillgång till lönen närsomhelst via Cappy-appen.

Sammanfattningsvis finns det baserat på insikterna i denna rapport många signaler och bevis för att medarbetare vill få mer koll och kontroll på sin lön, vill själva kunna bestämma när de får sin lön, och att detta i sin tur ger arbetsgivarna tillgång till anställda som är mer välmående, mer engagerade och mer motiverade på arbetet.

Ladda ner den kompletta rapporten med mer data, insikter och grafer nedan.

Läs mer om fördelarna med flexibel lön

Vad har Sveriges mest attraktiva arbetsgivare gemensamt?

Att attrahera, engagera och behålla rätt medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång och konkurrenskraft. När Sveriges mest populära arbetsgivare utses sticker finansiellt välmående ut som en gemensam nämnare i erbjudandet till medarbetare.

Tio tips för högre medarbetarengagemang

Engagemang driver produktivitet, lönsamhet och välmående. När 79 % av svenska arbetare saknar engagemang finns det mycket att göra inom detta område. Här hittar du de senaste tipsen och trenderna för hur du som arbetsgivare kan öka dina medarbetares engagemang.